Vedtægter

Vedtægter efter ændringer vedtaget på ekstraordinær Generalforsamling den 13. april 2023

1. Navn
Selskabets navn er ”Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark” (BUP-DK).
Selskabets navn over for udlandet er ”Child and Adolescent Psychiatric Association in Denmark” (CAP-DK).

2. Formål
Selskabets formål er at fremme dansk børne- og ungdomspsykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at fremme dansk forskning herom, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, at arbejde for, at børn og unge får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri.

3. Medlemsforhold
Stk. 1
Som medlemmer kan optages læger.

Stk. 2
Navnet på nye medlemmer bekendtgøres på selskabets hjemmeside. Ønsker et nuværende medlem af selskabet at protestere mod en læges anmodning om optagelse, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage efter bekendtgørelsen på hjemmesiden. Herefter kræver optagelse af den pågældende, at 2/3 af de på den kommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis der ikke indgives protest mod en anmodning om optagelse, er bekendtgørelsen at betragte som godkendelse af medlemskabet.

Stk. 3
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen. Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlinger. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 4
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen.

4. Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf. Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent.

5. Bestyrelse
Stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er forperson. Der kan vælges 2 suppleanter, som har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne med observatørstatus og vælges for et år ad gangen.

Stk. 2
Forpersonen vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Forpersonen kan genvælges én gang som forperson, og kan efter en samlet forpersons periode på fire år herefter ikke umiddelbart genvælges som forperson.

Stk. 3
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som forperson indregnes ikke heri.

Stk. 4
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografi, ansættelsessted, stilling som læge under videreuddannelse, speciallæge og leder, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier.

6. Bestyrelsesarbejdet
Stk. 1
Bortset fra forpersonsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstforperson samt sekretær og kasserer.

Stk. 2
Ved forpersonens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstforpersonen som ny forperson for perioden indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt indvarslet – er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde.

Stk. 4
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående skridt altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse.

Stk. 5
Forpersonen for Videreuddannelsesudvalget og et af de børne- og ungdomspsykiatriske bestyrelsesmedlemmer i Danske Psykiatere og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO) har møderet – men ikke stemmeret – ved bestyrelsens møder.

7. Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål.

Stk. 2
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder forperson for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen.

Stk. 3
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3 uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til bestyrelsen, herunder forperson. Ordentligvis udsendes tillige forpersonens skriftlige beretning forud for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 15 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med mindst 3 og højest 8 ugers varsel. Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse.

Stk. 4
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning v/forpersonen.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af forperson, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
8) Eventuelt.

Stk. 5
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 6
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Listeopstilling kan ikke finde sted.

Stk. 7
Der udarbejdes protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og bestyrelsesforpersonen, og som offentliggøres på hjemmesiden senest 1 måned efter generalforsamlingen.

8. Foreningen af Yngre Psykiatere
Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af selskabet og Dansk Psykiatrisk Selskab, der samtidig er medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. Foreningen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fællesskab af bestyrelserne i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark B Dansk Psykiatrisk Selskab. Foreningen vælger sin egen ledelse, der fastsætter kontingent for medlemskab af foreningen. Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i foreningen, kan meddele dette skriftligt til selskabets bestyrelse.

9. Interessegrupper
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i faglige interessegrupper under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark og eventuelt tillige under Dansk Psykiatrisk Selskab – og derved bidrage til at give bredde til selskabets aktiviteter. Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne. Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet. Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab standardbestemmelser for interessegrupper.

10. Udvalg
Stk. 1
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes ad hoc. Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlemmer. Det tilstræbes at der i alle udvalg sidder en YL. Dansk Psykiatrisk Selskab kan ligeledes være repræsenteret i selskabets udvalg.

Stk. 2
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Dansk Psykiatrisk Selskab dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter.

11. Eksterne repræsentanter for BUP-DK
Stk. 1
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark til varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, amterne, andre offentlige myndigheder, Lægeforeningen, internationale organisationer og selskaber m.m.

Stk. 2
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende regler:
– Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater,
– Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i børne- og ungdomspsykiatri, børnepsykiatri eller (voksen)psykiatri. I særlige tilfælde
B hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor – kan bestyrelsen
udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger.

12. Regnskab og formue
Stk. 1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sammenhængende funktionstid på 8 år.

13. Tegning og hæftelse
Stk. 1
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af forpersonen og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

14. Urafstemninger
10% af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal sendes til urafstemning. Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget.

15. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringens endelige vedtagelse – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget.

16. Opløsning
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om opløsning – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af selskabet. I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal tilfalde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk forskning.