Videreuddannelsesudvalget for børne- og ungdomspsykiatri

Udvalgets kommissorium

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen: Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen og dertilhørende kurser i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer i de generelle retningslinjer for speciallægeuddannelser og deres eventuelle indflydelse på den børne- og ungdomspsykiatriske speciallægeuddannelse.

Koordinere uddannelsesprogrammer: Det påhviler udvalget at koordinere afdelingernes uddannelsesprogrammer gennem kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger. I den forbindelse yder udvalget vejledning til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne, hvor dette ønskes.

Ansættelse af uddannelseslæger: Videreuddannelsesudvalget indstiller kandidater til BUP-DK mhp. at repræsentere selskabet ved Vurderings- og Ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri.

Planlægning og evaluering af kurser for speciallægeuddannelsen: Udvalget udpeger kursusledere for kurser under speciallægeuddannelsen og planlægger sammen med kursuslederen de emner, der behandles i kurserne. Udvalget foretager løbende evaluering af kursets form og indhold mhp. eventuelle ændringer.

Godkendelse af psykoterapiuddannelse: Udvalget står for godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi for læger i børne og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse.

Rådgivende funktion: Udvalget høres og giver udtalelser til bestyrelsen vedr. spørgsmål angående speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget fungerer således som rådgiver vedrørende speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri for ansvarlige aktører for uddannelsen, f.eks. specialets tilforordnede, de uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere og Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri. 

Udvalgets sammensætning

Formand: Afdelingslæge Ulla Britt Pedersen, ullapede@rm.dk
Næstformand og ordinær medlem: 1. reservelæge Meryam Javed
H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth
I-kursusleder: overlæge Marianne Gürtler
Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (Mathilde Laursen suppleant)
Kursistrepræsentant 2019: H-læge Lasse Langhoff (suppleant Louise Lagoni)
Kursistrepræsentant 2018: H-læge Ida Maria Ingeholm Klinkby
Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: H-læge Ida Maria Ingeholm Klinkby
Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall

Referater

Psykoterapiudvalget

Formand: Peter Ramsing (Risskov) peterams@rm.dk

Øvrige medlemmer:

May-Britt K. Kalvåg Jørgensen (Region H)

Vibeke Høg Bille (Region H)

Bernadette Buhl-Nielsen (Region Sjælland)

Judith Becker Nissen (Region Midt)

Kåre Donskov Nielsen (Region Sjælland)

Se adresseliste her
Se mere om udvalget her

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering

DPS/BUP-DK’ bestyrelser har i januar 2004 revideret og udvidet kommissoriet for og sammensætningen af Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering:
Udvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med
WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget bistår DPS/BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse
af nye diagnose- og klassifikationssystemer, DRG/DAGS, kvalitetsmonitoreringsdatabaser,
registre m.m. Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.

Overlægen ved Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister ved Center for Psykiatrisk
Forskning (Ole Mors). Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

Formand: Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors
Bup-repræsentanter:

Jonathan Hannibal – mail jonathanh@me.com

Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg – mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk

Forskningsudvalget

Opdateres snarest.

Arbejdsgrupper

Skema med oversigt over BUP-repræsentanter i arbejdsgrupper, råd, udvalg m.v.

FYP

BUP-DK henviser til FYP’s hjemmeside www.fypnet.dk for yderligere info.

Hvem er FYP?

https://www.facebook.com/groups/47311809243/

FYP er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK. DPS og BUP-DK er henholdsvis voksen- og børne- & ungdomspsykiaternes videnskabelige selskaber, som søger at fremme forskellige sundhedsfaglige interesser for de respektive specialer. De fleste videnskabelige selskaber har yngre læger-fraktioner, som er interesseorganisationer bestående af yngre læger, der er under uddannelse inden for det pågældende speciale. FYP er en sådan. FYP er således fortsat sammenknyttet for både voksen- og børne- & ungdomspsykiatere.
FYP har en ledelsesgruppe bestående af fem til syv medlemmer, som alle er under uddannelse i enten voksen- eller børne- & ungdomspsykiatri. Medlemmerne af ledelsesgruppen vælges på generalforsamlingen, der finder sted i forbindelse med det årlige FYP-seminar i januar.

Hvad skal vi med FYP?
FYP’s ledelsesgruppe arbejder for forbedret uddannelse og øget arbejdsglæde blandt yngre psykiatere. Vi ønsker at fremme interesse for specialerne og dermed også rekrutteringen til dem. FYP er repræsenteret i forskellige organer og udvalg – således har vi fingeren på pulsen og er yngre lægers talerør overfor dem, der påvirker, hvor psykiatrien er på vej hen. Derfor har FYP stor relevans for yngre læger!

Hvad laver vi?
FYP’s ledelsesgruppe mødes fem til syv gange årligt, hvor emner med relevans for FYP’s medlemmer diskuteres, og der lægges strategi for løsning af opgaver, herunder planlægning af det årlige seminar. FYP er repræsenteret på flere planer:
Regionalt
Videreuddannelsesudvalg i Øst, Nord og Syd varetager de regionale interesser for læger under uddannelse til børne- & ungdoms- og voksenpsykiatere. FYP underviser på introduktionskursus.

Nationalt:
FYP er repræsenteret i DPS og BUP på flere områder. DPS’ Forskningsudvalg – fungerer som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål med overblik over den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering.
DPS’ Videreuddannelsesudvalg – udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i voksenpsykiatri.
DPBO – Danske Psykiateres og Børne- & Ungdomspsykiateres Organisation indgår i FAS (Foreningen af Speciallæger) og varetager medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser.
Inspektorordningen – har til formål at bidrage til kvalitetssikring og -udvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på landets sygehuse.

Internationalt:
EFPT – European Federation of Psychiatric Trainees er en uafhængig organisation for foreninger af yngre psykiatere i mere end 20 europæiske lande. Formålet er at inspirere hinanden og forbedre og ensrette forholdene for yngre psykiatere i Europa. Der afholdes konference een gang årligt.

Seminaret:
Seminaret er det årlige højdepunkt for FYP’s medlemmer. Det har flere niveauer:
Fagligt har seminaret hvert år et tema; de sidste har været ”Misbrug – mellem to stole”, ”ADHD- undskyldning eller diagnose”, ”Psykopatologi”, ”Akut psykiatri”, ”Rekruttering til psykiatri”, ”Forskning i Børne- & Ungdom-psykiatri”, “Udbrændthed”, ”Psykose” mv.

Fagpolitisk afholdes generalforsamling, hvor vi debatterer årets begivenheder og medlemmerne kommer med input.

Socialt er seminaeret et vigtigt sted at netværke med kommende og nuværende kollegaer. Vi prioriterer dette særligt højt og spiser lækker middag med tilhørende underholdning og sætter god tid af til at lære hinanden at kende på tværs af regionerne.

Seminaret
Seminaret er det årlige sociale, faglige og fagpolitiske højdepunkt for FYP’s medlemmer. Seminaret har hvert år et overordnet tema.

Kommunikation
FYP prioriterer åben kommunikation højt. Vi vil gerne aktivt inddrage medlemmerne. Vi har derfor oprettet en Facebookgruppe, hvor du kan læse sidste nyt fra vores bestyrelsesmøder samt følge med i kommende arrangementer. Har du ideer, forslag eller emner du gerne vil have belyst, kan du skrive til FYP.

Hvordan bliver jeg medlem?
Medlemskab af et af de to understående videnskabelige selskaber indebærer automatisk medlemskab af FYP. En del af det samlede kontingentet går til FYP’s arbejde, så pengene er øremærket vores aktiviter.

Henvendelse rettes til formanden for FYP.

FYP’s vedtægter

§ 1
§ 2 Formål
§ 3 Medlemskreterier
§ 4 Generalforsamling
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
§ 6 Regnskab
§ 7 Valg til bestyrelsen
§ 8 Bestyrelsen – konstituering
§ 9 Nedsættelse af arbejdsgrupper
§ 10 Bisiddere i bestyrelserne
§ 11 Rejseudgifter
§ 12 Ophør
§ 13 Vedtægtsændringer

§ 1
Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) er en fraktion af såvel Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK).

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme yngre børne- og ungdomspsykiateres og voksenpsykiateres interesser inden for DPS’s og BUP-DK’s formålsparagrafers rammer.
Dette opnås ved:
1.) at nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at udforme oplæg til diskussionsmøder,
2.) at oprette og opretholde informationsvirksomhed, kombineret med indbyrdes kommunikation,
3.) at opstille medlemmer af FYP ved valg til DPS’s og BUP-DKs bestyrelser og holde disse informeret om FYP’s synspunkter.

§ 3 Medlemskriterier

I FYP optages yngre psykiatere, der er medlem af DPS/BUP-DK og FayL. Indmeldelse i FYP sker automatisk ved indmeldelse i DPS eller BUP-DK. Udmeldelse følger automatisk udmeldelse af FayL, DPS eller BUP-DK. Yngre psykiatere i DPS/BUP-DK, der ikke ønsker medlemskab af FYP, kan udmelde sig i henhold til §8 i såvel DPS’ som BUP-DK’s love.

§ 4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar. FYP’s ledelse indkalder skriftligt hertil med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:
1.) Valg af dirigent.
2.) Beretning fra ledelse og arbejdsgrupper.
3.) Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
4.) Valg af ledelse, medlemmer af arbejdsgrupper og revisorer og opstilling af eventuelle FYP kandidater ved valg til DPS/BUP-DK’s bestyrelser.
5.) Eventuelt.
Kandidater til FYP’s ledelse skal indkaldes af ledelsen inden 1. november, og opstilling kan finde sted før eller på generalforsamlingen.
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP’s ledelse senest 1. december få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYP’s ledelse, hvis 3 medlemmer af denne ønsker det. Hvis en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer dette over for ledelsen, skal denne inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

§ 6 Regnskab
Kassereren fremlægger revideret regnskab, budget og kontingentforslag ved den ordinære generalforsamling.

§ 7 Valg til bestyrelsen
Stk. 1.
På generalforsamlingen vælges ledelsesmedlemmer. Ledelsen skal fortrinsvis sammensættes af både børne- og voksenpsykiatere, således at der bor ledelsesmedlemmer såvel øst som vest for Storebælt. Afstemningen er skriftlig og sker ved udfyldelse af stemmeseddel med navne på medlemmer, som opstiller til valg.
Antallet af navne på stemmesedlen må højst være lig antallet af pladser på valg. En sådan stemmeseddel kan indsendes i forvejen til formanden for ledelsen og må være denne i hænde en uge før generalforsamlingen.
Stk. 2.
Der vælges efter flest stemmer 4 ledelsesmedlemmer for 2 år i lige år og 3 ledelsesmedlemmer for 2 år i ulige år. Ved et medlems afgang fra ledelsen efter mindre end et års funktion vælges ved den årlige generalforsamling den af de opstillede kandidater, der har fået flest stemmer efter de indvalgte ledelsesmedlemmer, som nyt medlem for det resterende år.
Stk. 3.
Ved stemmelighed foretages om nødvendigt ny afstemning af de fremmødte på generalforsamlingen, og ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning mellem kandidaterne med lige antal stemmer.
Stk. 4.
Mindst én plads i FYP ledelsesgruppen skal være besat med en repræsentant fra børne- og ungdomspsykiatrien, såfremt der findes kandidater hertil.

§ 8 Bestyrelsen – konstituering
Ledelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en sekretær og en kasserer med den begrænsning, at en person kan vælges til formand højst 2 på hinanden følgende år. Ledelsen koordinerer foreningens arbejde. Protokollat over alle ledelsesmøder skal underskrives af mindst 3 ledelsesmedlemmer.

§ 9 Nedsættelse af arbejdsgrupper
Generalforsamlingen eller ledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af specielle opgaver.

§ 10 Bisiddere i bestyrelserne
Medlemmer af FYP i DPS/BUP-DK’s bestyrelse er bisiddere i FYP’s ledelse. De har møderet ved alle ledelsesmøder i FYP og mødepligt, når ledelsen ønsker det.
Medlemmer af FYP i DPS/BUP-DK’s udvalg er medlemmer af tilsvarende arbejdsgrupper, der er nedsat af foreningen.

§ 11 Rejseudgifter
Rejseudgifter for medlemmer af ledelse og arbejdsgrupper til indkaldte møder refunderes efter aftale med ledelsen.

§ 12 Ophør
Beslutning om foreningens ophør skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst 2/3 af de fremmødte skal ved hver af disse generalforsamlinger stemme for ophøret. Ved foreningens ophør tilfalder en eventuel formue DPS og BUP-DK.

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

Twitter @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Følg os på Twitter

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Mølleparkvej 10 | 9000 Aalborg | Tlf. 23 39 32 28