Videreuddannelsesudvalget for børne- og ungdomspsykiatri

Udvalgets kommissorium

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen: Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen og dertilhørende kurser i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer i de generelle retningslinjer for speciallægeuddannelser og deres eventuelle indflydelse på den børne- og ungdomspsykiatriske speciallægeuddannelse.

Koordinere uddannelsesprogrammer: Det påhviler udvalget at koordinere afdelingernes uddannelsesprogrammer gennem kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger. I den forbindelse yder udvalget vejledning til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne, hvor dette ønskes.

Ansættelse af uddannelseslæger: Videreuddannelsesudvalget indstiller kandidater til BUP-DK mhp. at repræsentere selskabet ved Vurderings- og Ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri.

Planlægning og evaluering af kurser for speciallægeuddannelsen: Udvalget udpeger kursusledere for kurser under speciallægeuddannelsen og planlægger sammen med kursuslederen de emner, der behandles i kurserne. Udvalget foretager løbende evaluering af kursets form og indhold mhp. eventuelle ændringer.

Godkendelse af psykoterapiuddannelse: Udvalget står for godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi for læger i børne og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse.

Rådgivende funktion: Udvalget høres og giver udtalelser til bestyrelsen vedr. spørgsmål angående speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget fungerer således som rådgiver vedrørende speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri for ansvarlige aktører for uddannelsen, f.eks. specialets tilforordnede, de uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere og Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri. 

Udvalgets sammensætning

Udvalgets sammensætning:

Forperson: Meryam Javed, Meryam.Javed@regionh.dkSekretær: VakantH-kursusleder: afdelingslæge Ida Maria Ingeholm Klinkby, ida.maria.ingeholm.klinkby.01@regionh.dkI-kursusleder: afsnitsledende overlæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup, anne.cathrine.bregner.steenstrup@regionh.dkKursistrepræsentant 2022: Cecilie Maria Frejstrup Maibing (psykoterapiansvarlig)Kursistrepræsentant 2023: : læge Signe Lund Bundgaard og læge Cecilie Bræmer-Jensen Ordinært medlem: Afdelingslæge Sarah Madsen
Ordinært medlem: Mathilde Frahm Laursen
Repræsentant fra FYP: Vakant

BUP’s repræsentanter i ansættelsesudvalgene:
Region Nord og Syd: Afdelingslæge Carina Gammelmark
Region Øst: Afdelingslæge Sarah Madsen

Referater

Psykoterapiudvalget

Formand: Bernadette Buhl-Nielsen (Region Sjælland) bbnie@regionsjaelland.dk

Øvrige medlemmer:
Peter Ramsing (Risskov)
May-Britt K. Kalvåg Jørgensen (Region Sjælland)
Vibeke Høg Bille (Region H)
Kåre Donskov Nielsen (Region Sjælland)

Se adresseliste Adresseliste psykoterapiudvalget
Se mere om udvalget her

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering

DPS/BUP-DK’ bestyrelser har i januar 2004 revideret og udvidet kommissoriet for og sammensætningen af Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering:
Udvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med
WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget bistår DPS/BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse
af nye diagnose- og klassifikationssystemer, DRG/DAGS, kvalitetsmonitoreringsdatabaser,
registre m.m. Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.

Overlægen ved Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister ved Center for Psykiatrisk
Forskning (Ole Mors). Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

Formand: Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors
Bup-repræsentanter: Anne Sofie Hansen og Rebekka Perlick

Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg – mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk

Forskningsudvalget

BUP-DK har nu et forskningsudvalg, der består af:

Forperson afdelingslæge Rikke Wesselhöft (BUP Odense) rwesselhoeft@health.sdu.dk

Øvrige medlemmer er:
Pia Jeppesen (Sjælland)
Martin Rimvall (Hovedstaden)
Nina Hostrup Nielsen (Midt)
Susanne Koch (Sjælland)
Christina Horsager Pedersen (Nord)
Anne V. Sørensen (Midt)

Du kan læse mere om formålet med udvalget og arbejdsopgaver i dette kommissorium, der blev godkendt på bestyrelsesmøde 20. januar 2023.

Forskningsudvalgets kommissorium

Forskningsudvalgets årshjul

Etikudvalget

Medlemmer er:

Mette Falkenberg Krantz mette.falkenberg.krantz@regionh.dk
Peter Ramsing peterams@rm.dk
Sophia Lindeberg sophia.lindeberg@regionh.dk
Johanne Østerby Sørensen johanne.oesterby.soerensen@regionh.dk
Erica Ydedahl-Jensen erica.ydedahl-jensen@regionh.dk
Ida Marie Ziethen i.ziethen@rn.dk
Kathrine H. Nikolajsen kathhess@rm.dk
Tine Vesterby kontakt@tinevesterby.dk

 

Kommissorium for etikudvalget i BUP

I arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien træffer lægen hyppigt etiske problemstillinger i forbindelse med nuværende behandling, udvikling af nye behandlingsmetoder og forskning. Herudover møder lægen også etiske problemstillinger relateret generelt til børn og unges trivsel i samfundet. Centrale problemstillinger af etisk karakter er fx hensynet til barnets eller den unges autonomi og hensynet til forældremyndighedsindehavernes ret til inddragelse; udøvelsen af tvang i forbindelse med behandling; sikring af adgang til evidensbaseret behandling af høj kvalitet og vurdering af nye behandlingsmetoder. Af bredere karakter angående samfundsmæssige aspekter af børn og unges trivsel kan nævnes problemstillinger relateret til ændrede samfundsforhold og praksisser, fx børn og unges brug af sociale medier, ændringer fx under en pandemi af børn og unges hverdag, og stigning i prævalensen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose. Derfor har Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs bestyrelse besluttet at nedsætte et stående etikudvalg.

Sammensætning af etikudvalget

Udvalget består af 5-8 medlemmer. Medlemmerne skal være medlemmer af BUP og vil blive udpeget af BUPs bestyrelse. Nye medlemmer rekrutteres gennem opslag på hjemmesiden og udpegning. Medlemmerne af udvalget udpeges for en periode af 2 år ad gangen i maksimum 6 år og har efterfølgende mulighed for på ny at opstille efter 4 år. Der skal tilstræbes en vis kontinuitet blandt medlemmerne. Udvalget har en formand og en næstformand og begge udpeges af BUPs bestyrelse på baggrund af indstilling fra etikudvalget. Så vidt muligt skal etikudvalget bestå af repræsentanter fra både hospitalspsykiatri og speciallægepraksis, af både yngre og seniore læger samt af læger fra alle regioner.

Etikudvalgets formål

Etikudvalgets formål er at sikre et vedvarende fokus på etiske potentielle problemfelter indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske lægelige speciale og herigennem at støtte BUPs bestyrelse i spørgsmål af etisk karakter. Etikudvalgets arbejde vil blive udført gennem skriftlige svar som godkendes af BUPs bestyrelse og gennem udfærdigelse af udkast til etiske retningslinjer som ligeledes godkendes af BUPs bestyrelse. Herudover vil udvalget selvstændigt bistå med at overvåge aktuel praksis, forskning, udvikling og debat på området og identificere eventuelle problemfelter som kræver et børne- og ungdomspsykiatrisk etisk fokus. Udvalget vil, når relevant, samarbejde med andre udvalg, herunder andre etikudvalg. Det er ikke en del af udvalgets formål at beskæftige sig med individuelle sager.

Etikudvalgets arbejdsform

Formanden indkalder til møder og disse afholdes minimum 4 gange årligt med mulighed for at planlægge ekstra møder ved behov. Der er forventning om stabil mødedeltagelse og udvalget er forpligtet til at sikre dette. Mødeaktiviteten bekostes af BUP og omkostningerne herved skal være indenfor hvad der af BUPs bestyrelse findes rimeligt. Udvalgets formand afrapporterer årligt til BUPs bestyrelse samt fremlægger årsberetning til årsmødet. Udvalget aflægger regnskab årligt til BUPs bestyrelse.

Arbejdsgrupper

Skema med oversigt over BUP-repræsentanter i arbejdsgrupper, råd, udvalg m.v.

FYP

FYP er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK.

DPS og BUP-DK er henholdsvis voksen- og børne- & ungdomspsykiaternes videnskabelige selskaber, som søger at fremme forskellige sundhedsfaglige interesser for de respektive specialer. FYP er således fortsat sammenknyttet for både voksen- og børne- & ungdomspsykiatere.  FYP har en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, som alle er under uddannelse i enten voksen- eller børne- & ungdomspsykiatri. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der finder sted i forbindelse med det årlige FYP seminar i oktober måned.

FYP arbejder for forbedret uddannelse og øget arbejdsglæde blandt yngre psykiatere. Vi ønsker at fremme interesse for specialerne og dermed også rekrutteringen til dem. FYP er repræsenteret i forskellige organer og udvalg – således har vi fingeren på pulsen og er yngre lægers talerør overfor dem, der påvirker, hvor psykiatrien er på vej hen. Derfor har FYP stor relevans for yngre læger.

Bestyrelsen består af:

Ida Maria Ingeholm Klinkby – Forperson (B&U psykiatri, Region Hovedstaden)
Christian Møller – Næstforperson (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
Anne-Katrine DL – Sekretær (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
Martin Køster Rimvall – Kasserer (B&U psykiatri, Region Hovedstaden)
Kasper Jessen (B&U psykiatri, Region Sjælland)
Helle B. Krogh (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
Cecilie Hutters  (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
Sophie Eriksen (Voksenpsykiatri, Region Hovedstaden)
Lene Buch Krogh-Nielsen (Voksenpsykiatri, Region Syddanmark)

Hvordan bliver jeg medlem?

Medlemskab af BUP-DK giver automatisk medlemskab af FYP. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde inspiration på FYPs hjemmeside www.fypnet.dk eller på FYPs Facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/47311809243

Nyheder

Se hvad der er i planerne indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Se alle nyheder her - Se alle nyhedsbreve her

Få nyhederne i din indbakke

Ønsker du at modtage nyheder fra børne- og ungdomspsykiatrien, så tilmeld dig helt enkelt her, skriv dit navn og din mailadresse og modtag løbende nyheder.

X @BUP_DK

Følg vores tweets med fokus på bla.a. forskning, uddannelse af speciallæger og behandlingstilbud.

Indmeldelse

BUP-DK er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidl. DMS) og er tilsluttet European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).

Medlemskabet koster 1600,- kr. årligt, heraf går 300,- kr. til medlemskab af FYP, for hvem det er relevant. Det første års medlemskab er gratis.